PRAVIDLÁ

  1. Každý návštevník jazdí na vlastné riziko
  2. Každý jazdec je povinný prispôsobiť jazdu svojím schopnostiam a brzdiť vždy včas.
  3. Všetci jazdci sú povinní počas jazdy dodržiavať medzi motokárami taký odstup, aby neohrozovali seba, ani ostatných.
  4. Každý návštevník je povinný rešpektovať pokyny obsluhujúceho personálu.
  5. Počas jazdy je prísny zákaz kontaktu s inou motokárou.
  6. Jazda je povolená len osobám starším ako 15 rokov, mladším ako 15 rokov pod dohľadom zodpovednej osoby. Minimálna výška 150cm, v ojedinelých prípadoch sme oprávení jazdu odmietnuť (útla, chudá postava), keďže je potrebná určitá sila na ovládanie.
  7. Jazdec je povinný zakúpiť si hygienickú kuklu a použivať bezpečnostnú prilbu.
  8. Zákaz jazdenia na motokáre pod vplyvom alkoholu, alebo omamných látok. Pri podozrení na požitie je obsluhujúci personál oprávnený odmietnuť tejto osobe jazdu na motokáre.
  9. Pozor na horúce časti motokáry- nezodpovedáme za prípadné škody spôsobené na zdraví a odevoch.
  10. Vo vlastnom záujme si uschovajte mobilné telefóny, peňaženky a drobné predmety v uzamykateľnej skrinke.
  11. Nezodpovedáme za poškodené osobné veci ponechané počas jazdy pri sebe vo vreckách.
  12. Výjazd a vjazd z depa je umožnený až po pokyne od obsluhujúceho personálu.
  13. V prípade nerešpektovania bezpečného odstupu medzi motokárami a v prípade spôsobovania kolízii budete upozornení obsluhujúcim personálom. Bude nasledováť prvé, druhé upozornenie, v prípade ďalšieho sme oprávení ukončiť jazdu bez nároku na vrátenie peňazí. Berie sa do úvahy aj poškodzovanie trate(časté kolízie do mantinelov a pneumatík)
  14. Zákaz vstupu do motokáry s jedlom a nápojmi.
  15. V priestoroch prevádzky platí prísny zákaz fajčiť.
  16. Platí prísny zákaz vstupu nejazdiacich návštevníkov na dráhu a do depa(mimo nastupovania a vystupovania z motokáry).
  17. Maximálna hmotnosť jazdca je 120 kg !
  18. Odevy ako bundy,mikiny na zips musia byť počas jazdy zazipsované, tak aby nedošlo k poškodeniu.
  19. V prípade, že máte trať rezervovanú je potrebné dostaviť sa minimálne 5 minút pred časom Vašej rezervácie, v opačnom prípade si vyhradzujeme právo uprednostniť iných čakajúcich zákazníkov, a Vaš a rezervácia bude presunutá na najbližší voľný termín, alebo v prípade obsadenosti zrušená.

 

Prevádzkovateľ neručí za škody na majetku a zdraví spôsobené nerešpektovaním prevádzkových pokynov. Vstupom na prevádzku každý návštevník súhlasí a zaväzuje sa dodržiavať Bezpečnostné pokyny. V prípade nehody spôsobenej vinou jazdca, si vyhradzujeme právo na náhradu škody spôsobenej na majetku prevádzkovateľa. V prípade veľmi nepriaznivého počasie NEJAZDÍME. V prípade dažďa odporúčame si overiť svoju rezerváciu telefonicky. Vyhradzujeme si právo zrušiť rezervácie v prípade zlého počasia.